Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka POZ

Wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń lekarzy pracujących w ramach umowy
z NFZ.

Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.
Świadczenia pielęgniarki POZ w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pomiędzy 8.00, a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
Taką opieką mogą być również objęci podopieczni Domów Pomocy Społecznej. Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę POZ nad podopiecznymi DPS obejmuje:

  • współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców;
  • edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki;
  • realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę – zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl