Obowiązki położnej

 

Świadczenia położnej POZ

Położna sprawuje opiekę medyczną nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz w połogu, a także nad niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia. Opieka ta realizowana jest w przychodni (wizyty ambulatoryjne) oraz – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – również w domu kobiety i obejmuje:

 • edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa)
 • opiekę medyczną nad kobietą w połogu oraz noworodkiem (do drugiego miesiąca życia)
 • opiekę pielęgnacyjną po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej

UWAGA!
Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację wyboru do wybranej położnej. Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy artykułu 2 pkt. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kobiety nieubezpieczone, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Organizacja udzielania świadczeń i dostępność do świadczeń położnej POZ

Świadczenia lecznicze realizowane są na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i wykonuje się je w godzinach dostępności do świadczeń  położnej POZ.

Położna powinna być dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00, a 18.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym świadczenia są udzielane w uzgodnionym wcześniej terminie, chyba że stan zdrowia kobiety lub noworodka tego wymaga – wtedy świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia.

Zakres świadczeń położnej POZ obejmuje:

 • świadczenia zdrowotne  z zakresu pielęgniarskiej opieki położniczej, ginekologicznej
 • oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych pielęgnacyjnych i leczniczych:

 

1. Edukacja przedporodowa

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują:

 • dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką
 • zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa, z zachowaniem poniższych zasad:
  • podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży,
   w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej)
  • wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną POZ począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:
   • raz w tygodniu w okresie od dwudziestego pierwszego do trzydziestego pierwszego tygodnia ciąży
   • dwa razy w tygodniu w okresie od trzydziestego drugiego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

 

2. Wizyty patronażowe położnej POZ

Obejmują opiekę nad noworodkiem (do ukończenia drugiego miesiąca życia) oraz nad kobietą (w okresie połogu). Realizując tę opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.

 

Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0 – 4. doby życia dziecka

(pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko)

 • w przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar
 • wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią
 • wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej
 • profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka

 

1 – 6. tydzień życia dziecka

Wizyty patronażowe położnej, co najmniej cztery, mające na celu:

 • opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
  • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów
  • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia
  • wykrywanie objawów patologicznych
  • ocenę relacji rodziny z noworodkiem
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań

 

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

 

3. Wizyty położnej POZ w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i         onkologiczno – ginekologicznych

Obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.

 

 

Źródło: www.nfz-katowice.pl

 

 

 

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl