Standard teleporady udzielanej w ramach POZ

TELEPORADA – jest to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

Każdy pacjent jest informowany w miejscu realizowania świadczeń o warunkach udzielania teleporady przez lekarza, pielęgniarkę lub położną środowiskową z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

  • Rejestracja informuje i umawia pacjenta na konkretną datę godzinę do właściwego personelu medycznego/ pielęgniarki, położnej, lekarza/ w celu odbycia teleporady.
  • W przypadku braku kontaktu w ustalonym terminie z pacjentem, opiekunem prawnym świadczeniodawca POZ/ lekarz, pielęgniarka, położna/ jest zobowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, opiekunem prawnym w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.
  • W trakcie teleporady pacjent/ opiekun prawny otrzymują instrukcję o:

– sposobie realizacji e-recepty

– sposobie realizacji e-skierowania

– sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

– sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

– możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

  • Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzielaniem teleporady.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw Warszawa. dnia 14 sierpnia 2020 r. Poz. 1395