Pamiętajmy!
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po:
▶️ w przypadku zatrudnionych:
⛔️ 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
▶️ w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z urlopu bezpłatnego:
⛔️ po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;
▶️ w przypadku osób bezrobotnych:
⛔️ 30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy.
▶️ w przypadku osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty:
⛔️ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń;
▶️ w przypadku osoby pobierającej zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym:
⛔️ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku;
▶️ w przypadku osoby, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną:
⛔️ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;
▶️ w przypadku osoby, która ukończyła szkołę wyższą:
⛔️ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;
▶️ w przypadku osoby, której zawieszono prawa do renty socjalnej:
⛔️ 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.
  Poprzedni wpis
Następny wpis