Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego!
Kilka istotnych informacji:
? zatrudnieni małżonkowie nie mogą zgłaszać się wzajemnie do ubezpieczenia zdrowotnego;
? małżonek zarejestrowany w Urzędzie Pracy nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny;
? student, po ukończeniu 26 lat nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica a jedynie przez uczelnię;
? student lub uczeń zatrudniony na umowę o pracę, np. w okresie wakacji, powinien być wyrejestrowany na okres zatrudnienia z tytułu członka rodziny, następnie ponownie zgłoszony.
Płatnik składek, na wniosek ubezpieczonego dokonuje zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Termin zgłoszenia oraz wyrejestrowania okres 7 dni od daty powstania, oraz wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
Na każdej osobie ubezpieczonej ciąży obowiązek powiadomienia płatnika składek o utracie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członków rodziny. Dotyczy to sytuacji, gdy członek rodziny:
➡ nabędzie własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podejmie pracę w Polsce lub w krajach UE/EFTA, rozpocznie własną pozarolniczą działalność gospodarczą;
➡ zarejestruje się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy;
➡ ukończy szkołę średnią lub wyższą, lub zostanie skreślona z listy uczniów, lub studentów.
Następny wpis