ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Promocji Zdrowia s. c. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 43, NIP: 632 10 29 157, tel. 32 363 23 33, strona internetowa: cpz-med.com.pl e-mail: biuro@cpz-med.com.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatcs.jaworzno.pl
  2. pod adresem siedziby Administratora danych: Jaworzno, ul. Paderewskiego 43
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom oraz wykonania badań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. Przez okres wynikający z przepisów prawa;
  2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • oraz aktów wykonawczych
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.